Debian logoDebian Screenshots >

binutils-source

GNU assembler, linker and binary utilities (source)