Debian logoDebian Screenshots >

emacs22-gtk

The GNU Emacs editor (with GTK+ 2.x support)

The GNU Emacs editor (with GTK+ 2.x support)
from version 22.2+2-4
The GNU Emacs editor (with GTK+ 2.x support)
from version 22.2+2-5