Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-hu

Hungarian language pack for Firefox

Hungarian language pack Firefox version 57.0.3
Hungarian language pack Firefox version 57.0.3
from version 41.0.2+build2-0ubuntu1