Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-ro

Romanian language pack for Firefox