Debian logoDebian Screenshots >

ghex

GNOME Hex editor for files

GNOME Hex editor for files
from version 2.22.0-1