Debian logoDebian Screenshots >

gnome-about

The GNOME about box

The GNOME about box
from version 2.22.3-2