Debian logoDebian Screenshots >

gnome-art

install GNOME themes from art.gnome.org

install GNOME themes from art.gnome.org
from version 0.2-12