Debian logoDebian Screenshots >

gnome-bluetooth

GNOME Bluetooth tools

Bluetooth Wizard, Device search
Bluetooth Wizard, Device search
from version 2.30.0-2