Debian logoDebian Screenshots >

gnome-device-manager

GNOME device manager based on HAL

GNOME device manager based on HAL
from version 0.2-2