Debian logoDebian Screenshots >

gnome-dictionary

GNOME dictionary application

The word 'screenshot' is not found.
The word 'screenshot' is not found.
from version 2.20.0-1