Debian logoDebian Screenshots >

gnome-lirc-properties

Control panel to configure remote controls

Control panel to configure remote controls
from version 0.5.1-0ubuntu1