Debian logoDebian Screenshots >

gnome-network-admin

GNOME Network Administration Tool

GNOME Network Administration Tool
from version 2.22.0-3