Debian logoDebian Screenshots >

gpass

The password manager for GNOME2

The password manager for GNOME2
from version 0.5.0-2