Debian logoDebian Screenshots >

gstreamer0.10-plugins-base

GStreamer plugins from the "base" set