Debian logoDebian Screenshots >

gstreamer0.10-plugins-good-dbg

GStreamer plugins from the "good" set