Debian logoDebian Screenshots >

gstreamer0.10-plugins-ugly

GStreamer plugins from the "ugly" set