Debian logoDebian Screenshots >

indicator-cpufreq

CPU frequency scaling indicator

CPU frequency scaling indicator
from version 0.1.4-0ubuntu2
CPU frequency scaling indicator
from version 0.1.4-0ubuntu2