Debian logoDebian Screenshots >

language-pack-kde-fi

KDE translation meta package for language fi