Debian logoDebian Screenshots >

language-pack-kde-he

KDE translation meta package for language he