Debian logoDebian Screenshots >

language-pack-touch-nb

Ubuntu Touch translations for language Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål