Debian logoDebian Screenshots >

libgtksourceview2-cil-dev

CLI binding for GtkSourceView 2.2