Debian logoDebian Screenshots >

libqt4-gui

transitional package for Qt 4 GUI runtime libraries