Debian logoDebian Screenshots >

miro

GTK+ based RSS video aggregator

Miro showing Mioremi Lions channel
Miro showing Mioremi Lions channel
from version 3.0.3-1
GTK+ based RSS video aggregator
from version 1.2.8