Debian logoDebian Screenshots >

nautilus-open-terminal

nautilus plugin for opening terminals in arbitrary paths

nautilus plugin for opening terminals in arbitrary paths
from version 0.20-1