Debian logoDebian Screenshots >

openstack-dashboard-ubuntu-theme

Ubuntu theme for the OpenStack dashboard

Ubuntu theme for the OpenStack dashboard
from version 1:2014.1-0ubuntu1