Debian logoDebian Screenshots >

plymouth-theme-ubuntustudio

Ubuntu Studio Plymouth theme