Debian logoDebian Screenshots >

plymouth-theme-xubuntu-text

graphical boot animation and logger - xubuntu-text theme