Debian logoDebian Screenshots >

sshmenu

Menu for quick connections to your remote hosts

Menu for quick connections to your remote hosts
from version 3.18-2