Debian logoDebian Screenshots >

tcos-standalone

TCOS GUI configurator for standalone hosts

Daemon configuration GUI
Daemon configuration GUI