Debian logoDebian Screenshots >

tictactoe

tic-tac-toe game written in Ruby

I won!
I won!
from version 0.8.1-6