Debian logoDebian Screenshots >

tuxeyes

a fancy version of xeyes

a fancy version of xeyes
from version 0.0.3-8