Debian logoDebian Screenshots >

ubuntu-wallpapers-extra

transitional dummy package for ubuntu-wallpapers-karmic

transitional dummy package for ubuntu-wallpapers-karmic
from version 0.1
transitional dummy package for ubuntu-wallpapers-karmic
from version 0.1