Debian logoDebian Screenshots >

wmcpu

Window Maker docking app similar to xosview