Debian logoDebian Screenshots >

xfce4-mailwatch-plugin

mail watcher plugin for the Xfce4 panel

mail watcher plugin for the Xfce4 panel
from version 1.1.0-6