Debian logoDebian Screenshots >

xubuntu-wallpapers

Xubuntu wallpapers

Xubuntu wallpapers
from version 11.10.4
Xubuntu wallpapers
from version 10.10.6
Xubuntu wallpapers
from version 10.10.6