Debian logoDebian Screenshots >

clisp-module-dbus

clisp module that adds an interface to D-Bus