Debian logoDebian Screenshots >

contacts

lightweight addressbook

lightweight addressbook
from version 0.9-1.1