Debian logoDebian Screenshots >

corewars

the classic corewars game with a gtk-look

the classic corewars game with a gtk-look
from version 0.9.13-1+b2