Debian logoDebian Screenshots >

dict-stardic

An English to Chinese Dictionary