Debian logoDebian Screenshots >

electricsheep

screensaver showing collective dream of sleeping computers

screensaver showing collective dream of sleeping computers
from version 2.7~b12+svn20091224-1.1
screensaver showing collective dream of sleeping computers
from version 2.7~b12+svn20091224-1.1
screensaver showing collective dream of sleeping computers
from version 8.10-1
screensaver showing collective dream of sleeping computers
from version 8.10-1
screensaver showing collective dream of sleeping computers
screensaver showing collective dream of sleeping computers