Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-de

German language pack for Firefox

Firefox german translations
Firefox german translations
from version 41.0.2+build2-0ubuntu1