Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-fi

Finnish language pack for Firefox