Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-sq

Albanian language pack for Firefox