Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-zh-hans

Simplified Chinese language pack for Firefox