Debian logoDebian Screenshots >

gcc-x86-64-linux-gnu

GNU C compiler for the amd64 architecture