Debian logoDebian Screenshots >

gfortran-multilib-x86-64-linux-gnux32

GNU Fortran 95 compiler for the x32 architecture