Debian logoDebian Screenshots >

gm2-mips-linux-gnu

GNU Modula-2 compiler (based on GCC) for the mips architecture