Debian logoDebian Screenshots >

gnome-font-viewer

font viewer for GNOME

font viewer for GNOME
from version 3.12.0-1
font viewer for GNOME
from version 3.2.0-0ubuntu1