Debian logoDebian Screenshots >

gnome-xcf-thumbnailer

GNOME thumbnailer for GIMP XCF files.

GNOME thumbnailer for GIMP XCF files.