Debian logoDebian Screenshots >

gstreamer0.10-plugins-good

GStreamer plugins from the "good" set